การจัดทำแผนระดับที่ 3
ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนระดับที่ 2

การจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และแผนระดับที่ 2

ข้อชี้แจงเกี่ยวกับ
แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3
เค้าโครง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (.pdf)
เค้าโครง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (.pdf)
เค้าโครง
แผนปฏิบัติการด้าน... (.pdf)
เค้าโครง
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี (.docx)
เค้าโครง
แผนปฏิบัติราชการรายปี (.docx)
เค้าโครง
แผนปฏิบัติการด้าน... (.docx)
สรุปเป้าหมาย ตัวชี้วัด และค่าเป้าหมาย
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนระดับ 3
แนวทางการเสนอแผนระดับ 3
เข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี