ช่องทางติดต่อ คำถามที่พบบ่อย และเอกสารประกอบที่เกี่ยวข้อง

ช่องทางการติดต่อ

กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ที่อยู่ : เลขที่ 962 ถนนกรุงเกษม แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

E-mail :
– nscr@nesdc.go.th (สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ)
– emenscr@nesdc.go.th (สำหรับติดต่อสอบถามเกี่ยวกับระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ)

Line@ : @NSCR

โทรศัพท์ : 02-280-4085 ต่อ 6221-6241
โทรสาร : 02-280-6384, 02-628-2858

เอกสารเผยแพร่

ดาวน์โหลดเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่