ความเห็นของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ต่อแผนระดับที่ 3 ที่เสนอเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี

0
จำนวนแผนระดับที่ 3 ที่เสนอ สศช. พิจารณา
0
อยู่ระหว่างการพิจารณา
0
ผ่านการพิจารณาแล้ว

ความเห็นแผนระดับที่ 3 ที่ผ่านการพิจารณาของ สศช. ประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรี

รายชื่อแผนระดับที่ 3 ที่ผ่านการพิจารณาของ สศช. ประกอบการเสนอคณะรัฐมนตรีของหน่วยงานของรัฐ