อภิธานศัพท์

คำศัพท์ความหมายที่มาปรากฏอยู่ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ (ยุทธที่)แผนแม่บท (เล่มที่)แผนปฏิรูป (เล่มที่)
คดีมโนสาเร่1. คดีที่มีคำขอให้ปลดเปลื้องทุกข์อันอาจคำนวณเป็นราคาเงินได้ไม่เกินสี่หมื่นบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ไม่เกินสามแสนบาท)
2. คดีฟ้องขับไล่บุคคลใด ๆ ออกจากอสังหาริมทรัพย์อันมีค่าเช่าหรืออาจให้เช่าได้ในขณะยื่นคำฟ้องไม่เกินเดือนละสี่พันบาทหรือไม่เกินจำนวนที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา (ไม่เกินเดือนละสามหมื่นบาท)
สถาบันนิติธรรมาลัย. (2562). ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง, 12 กันยายน 2562
พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินในคดีมโนสาเร่ พ.ศ. 2546, 12 กันยายน 2562
  4
ฟาร์มอัจฉริยะการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและวิทยาศาสตร์ในสาขาที่เกี่ยวข้อง (เช่น เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีนาโน) มาใช้เพื่อพัฒนาการเกษตรที่ในเบื้องต้นครอบคลุมถึงการจัดทำทะเบียนเกษตรกรรายแปลง การทำระบบจัดการและแลกเปลี่ยนความรู้ทางการเกษตรการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและฟาร์มการบริการจัดการระบบน้ำและการใช้น้ำ การวางแผนการผลิต การทำระบบบัญชี การปรับปรุงประสิทธิภาพระบบขนส่งและโลจิสติกส์ ไปจนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน การทำการตลาด และการตรวจสอบย้อนกลับของผลิตภัณฑ์เกษตร เป็นต้นสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม. (2562). นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 23 กรกฎาคม 2562.23 
O–NETOrdinary National Education(O-net) คือ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน เป็นการทดสอบเพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยประเมินตามมาตรฐานการเรียนรู้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 เพื่อชี้วัดคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษาของประเทศ
ซึ่งข้อสอบ O-net ประกอบด้วย 8 วิชา โดยแต่ละวิชามีคะแนนเต็ม 100 คะแนน ประกอบด้วย
1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาสังคมศึกษา
3. วิชาภาษาอังกฤษ
4. วิชาคณิตศาสตร์
5. วิชาวิทยาศาสตร์
6. วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
7. วิชาศิลปะ
8. วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ วิชาที่นำมาคำนวณคะแนนแอดมิชชั่นมีเพียง 5 วิชาแรกเท่านั้น
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงศึกษาธิการ. (2558). O-NET (Ordinary National Educational Test), 4 มิถุนายน 2562.  1
ธุรกรรมออนไลน์ธุรกรรมที่กระทำขึ้นโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน (พรบ.ว่าด้วยธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544) การทำธุรกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ระบบอินเทอร์เน็ต และระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ ครอบคลุมการทำธุรกรรมตั้งแต่การชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Payment) การซื้อขายสินค้าและบริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Trading and service) การรับรองสิทธิทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate) การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ (e-Health) การยื่นคำร้องคำขอหนังสือ/เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดทำรายงานและเผยแพร่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing and e-Reporting)กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2559). แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม, 12 กันยายน 2562.  8
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เป็นการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาประยุกต์ใช้ในองค์การ เพื่อพัฒนาระบบการบริหารจัดการและระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มี ประสิทธิภาพโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน). การเปลี่ยนภาครัฐสู่ยุคดิจิทัล, 2 กันยายน 2562.  2
พยานหลักฐานเครื่องพิสูจน์ข้อเท็จจริง, ผู้ที่รู้เห็นเหตุการณ์หรือข้อเท็จจริงที่ใช้เป็นหลักฐานเครื่องพิสูจน์ได้พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554. พยาน , 5 มิถุนายน 2562.  4
พนักงานสอบสวนเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่ทำการสอบสวนประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พนักงานสอบสวน, 30 สิงหาคม 2562.  4
พนักงานอัยการเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ฟ้องผู้ต้องหาต่อศาล ทั้งนี้จะเป็นข้าราชกาลในกรมอาญา หรือเจ้าพนักงานอื่นผู้มีอำนาจเช่นนั้นก็ได้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา. พนักงานอัยการ, 30 สิงหาคม 2562.  4
ธุรกิจ start-upกลุ่มบุคคลหรือองค์กรธุรกิจขนาดเล็กที่จัดตั้งขึ้น ด้วยบุคลากรและทรัพยากรจำนวนน้อย แต่มีความคิดที่ต้องการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ที่สามารถเปลี่ยนแปลงโลกด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ITกระทรวงอุตสาหกรรม. (2559). Startup, 9 กันยายน 2562.  5
ผลิตภัณฑ์มวลรวมมูลค่าสินค้าและบริการขั้นสุดท้ายที่ผลิตขึ้นโดยใช้ทรัพยากรที่คนของประเทศนั้นๆ เป็นเจ้าของ มีทั้งที่ผลิตในและนอกประเทศในช่วงระยะเวลาหนึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์. ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ Gross National Product (GNP), 19 กันยายน 2562.  5

คำศัพท์

ความหมาย

ที่มา

ปรากฏอยู่ใน

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และพื้นที่อื่นใดที่อยู่ในภาคตะวันออกที่กำหนดเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาเป็นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

พระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2561. (2561, 14 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 34 ก หน้า 2.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/034/1.PDF

แผนแม่บทประเด็นที่ 9 หน้าที่ 6

เขตอนุรักษ์

เขตอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตสงวนเพื่อการท่องเที่ยว และเขตพื้นที่คุ้มครองอย่างอื่นเพื่อสงวนและรักษาสภาพธรรมชาติตามที่มีกฎหมายกำหนด

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535,4 เมษายน) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 17 หน้า 3

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/037/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 6 หน้าที่ 27

แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

แพทย์ที่ได้รับหนังสืออนุมัติหรือวุฒิบัตร เพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว

พระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562 (2562,30 เมษายน.).ราชกิจนาบุเษก.เล่ม 136 ตอนที่ 56 ก. หน้า 165-185

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/056/T_0165.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 7 หน้าที่ 11

แหล่งกำเนิดมลพิษ

โรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สิ่งก่อสร้าง ยานพาหนะ และสถานที่ประกอบกิจการใด ๆ ซึ่งเป็นแหล่งที่มาของมลพิษ

พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2562. (2562, 22 พฤษภาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 136 ตอนที่ 67 ก หน้า 217.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/067/T_0215.PDF

ยุทธศาสตร์ชาติด้านที่ 5 หน้าที่ 47

ไต่สวน

การแสวงหา รวบรวม และการดําเนินการอื่นใด เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561. (2561, 21 กรกฎาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 135 ตอนที่ 52 ก หน้า 4.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/A/052/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 11 หน้าที่ 8

การแพทย์ฉุกเฉิน

การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัยเกี่ยวกับการประเมินการจัดการ การบําบัดรักษาผู้ป่วยฉุกเฉิน และการป้องกันการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน

พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2551. (2551,6 มีนาคม.).ราชกิจจาบุเษก.เล่ม 125 ตอนที่ 44 ก. หน้า 2

https://www.niems.go.th/1/upload/migrate/file/255601101636362435_c2ps85DUy7tpW0yp.pdf

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 7 หน้าที่ 11

การสืบเสาะและพินิจ

การแสวงหาข้อเท็จจริงและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ถูกสืบเสาะและพินิจเพื่อประมวลข้อเท็จจริง จัดทํารายงานและความเห็นเสนอประกอบการพิจารณาของศาลหรือเจ้าพนักงานผู้มีอํานาจ

พระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559. (2559, 3 ตุลาคม). ราชกิจจานุเบกษา. เล่ม 133 ตอนที่ 88 ก หน้า 2.

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/088/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 4 หน้าที่ 123

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

ดุลยภาพของธรรมชาติ อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งที่มนุษย์ได้ทำขึ้น ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อการดำรงชีพของประชาชน และความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535,4 เมษายน ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 17 หน้า 2

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/037/1.PDF

แผนการปฏิรูปประเทศด้านที่ 6 หน้าที่ 20

ผู้เสียหาย

บุคคลซึ่งได้รับความเสียหายถึงแก่ชีวิตหรือร่างกายหรือจิตใจเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่น โดยตนมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้น

พระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย และค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 (31 ตุลาคม) มาตรา 3.

http://web.krisdika.go.th/lawHeadContent.jsp?fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&hID=0

แผนแม่บทประเด็นที่ 1 หน้าที่ 16

สิ่งแวดล้อม

สิ่งต่าง ๆ ที่มีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นโดยธรรมชาติและสิ่งที่มนุษย์ได้ทําขึ้น

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 (2535,4 เมษายน ) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 17 หน้า 2

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2535/A/037/1.PDF

แผนแม่บทประเด็นที่ 18 หน้าที่ 8