ประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

รายละเอียดของ
หนังสือเวียนต่าง ๆ

ประกาศ NSCR

เอกสารประกอบ
การบรรยาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

 

เอกสารประกอบการบรรยาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(รายเดือน)

 

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)


คำถามหรือข้อสงสัยที่มักพบบ่อย

เรื่องเด่น

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

ห่วงโซ่คุณค่า 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ
เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
จำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) ในภาพรวม / รายกระทรวง และห่วงโซ่คุณค่าฯ (FVCT AS IS 2567) 

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้

ปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ และประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 

สรุปจำนวนการนำเข้าแผนระดับที่ 3 โครงการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

คู่มือการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อน
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
และเอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้อง

เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เดือนมกราคม 2565

คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี 
และเอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลในรูปแบบ JSON file พร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายการโครงการที่หน่วยงานของรัฐนำเข้าในระบบ eMENSCR จำแนกตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (รายไตรมาส)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายปี)

รายละเอียดความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายเดือน)

กรณีศึกษาโดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดของการประชุมในแต่ละเดือน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สื่อวิดีโอ

vlcsnap-2020-11-06-09h43m42s054
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

vlcsnap-2020-11-06-09h28m57s686
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเด็ก

vlcsnap-2020-11-06-09h35m39s763
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน

vlcsnap-2020-11-06-09h39m55s242
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยแรงงานที่เป็นลูกจ้าง

vlcsnap-2020-11-06-09h42m11s562
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยแรงงานที่เป็นผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

vlcsnap-2020-11-06-09h33m44s336
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ