การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564

Close Menu