ประกาศ NSCR

ประกาศ NSCR ที่เกี่ยวข้อง

ปี 2565

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ
จะดำเนินการผ่านระบบ eMENSCR
เพียงระบบเดียวเท่านั้น

ปี 2564

รายชื่อหน่วยงานที่มีสิทธิในการเข้าร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน
ข้อเสนอโครงการฯ

แจ้งเตือนกำหนดเวลาของการนำเข้า
ข้อเสนอโครงการสำคัญ ปี 2566

ขอแจ้งเตือนกำหนดเวลาของการนำเข้า
ข้อเสนอโครงการสำคัญ ปี 2566

แจ้งหน่วยงานของรัฐ เร่งนำเข้าข้อมูล
โครงการ/การดำเนินงาน
ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ขอแจ้งยกเลิกการจัดสัมมนาเผยแพร่โครงการการพัฒนาระบบสถิติข้อมูล
และตัวชี้วัดเพื่อใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่นดินตามยุทธศาสตร์ชาติ

สศช. อยู่ระหว่างการพัฒนาข้อมูล
ในระบบในรูปแบบ JSON file
และเรียนย้ำว่า ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ จะดำเนินการผ่านระบบ eMENSCR เพียงระบบเดียวเท่านั้น

ปี 2563

ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานเร่งรัดการนำเข้าโครงการและรายงานผล
การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
และการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563

สศช. ดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา และแจ้งช่องทางการติดต่อ

สศช. ได้ดำเนินการรับฟังความคิดเห็น
ต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ
แต่ละด้านตามมติคณะรัฐมนตรี

ปี 2562