icon แม่บท-4-1

ความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมายแผนแม่บทย่อย
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น อุตสาหกรรมและบริการ แห่งอนาคต

เอกสาร

040101

อุตสาหกรรมชีวภาพมีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040201

อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040301

อุตสาหกรรมและบริการเทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040302

ความสามารถในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของไทยดีขึ้น

040401

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการซ่อมบำรุงอากาศยานในภูมิภาคโดยเฉพาะอากาศยานรุ่นใหม่

040402

ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตชิ้นส่วนอากาศยานสูงขึ้น (Tier)

040501

อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น

040502

การส่งออกของอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้น

040601

แรงงานไทยมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

040602

ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันด้านดิจิทัล ในด้านความพร้อมในอนาคตดีขึ้น