ns23-290366-new version-01

ประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ไฟล์ PDF รวมเป้าประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ​

ไฟล์ PDF แยกเป้าประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ

010101

ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

010102

คนไทยมีความจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

010103

การเมืองมีเสถียรภาพและธรรมาภิบาลสูงขึ้น

010201

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน (เช่น ปัญหายาเสพติด ความมั่นคงทางไซเบอร์ การค้ามนุษย์ ฯลฯ) ได้รับการแก้ไขจนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

010202

ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

010301

หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรองทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

010302

กองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัยคุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

010401

ประเทศไทยมีความมั่นคงและสามารถรับมือกับความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

010402

ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกำหนดทิศทางและส่งเสริมเสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

010501

กลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น