คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock ในระบบ eMENSCR

pdf
ไฟล์ pdf

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

460989
JSON

คู่มือบัญชีผู้ใช้เฉพาะ (Admin Account)

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือบัญชีผู้ใช้เฉพาะ (Admin Account)

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR
(สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR
(สำหรับผู้อนุมัติ)

pdf
ไฟล์ pdf

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR
(สำหรับผู้ตรวจสอบ ติดตามฯ)

pdf
ไฟล์ pdf

วีดีโอการใช้งานระบบ eMENSCR

icons-youtube
Youtube

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการ Reset Password

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

แบบฟอร์มการขอ Username
สำหรับผู้ใช้รายใหม่

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

ตารางแบบฟอร์มการขอ Username
สำหรับผู้ใช้รายใหม่

excel
ไฟล์ xlsx

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562

pdf
ไฟล์ pdf

หลักการในการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผล

pdf
ไฟล์ pdf

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR

pdf
ไฟล์ pdf

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf
ไฟล์ pdf

eMENSCR Tutorial VDO

FAQ

eMENSCR Tutorial Video