การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

การประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารประกอบการชี้แจง
รายละเอียดโครงการ
กำหนดการประชุม
q&a
แบบฟอร์มการส่งคำถาม
หนังสือการประชุม
มติคณะรัฐมนตรี
3 ธันวาคม 2562
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วม
ตารางมอบหมาย
หน่วยงานเจ้าภาพ
สรุปสาระสำคัญ
สรุปสาระสำคัญแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แบบฟอร์มโครงการ

แบบฟอร์มโครงการ
(.pdf)
แบบฟอร์มโครงการ (.docx)