ประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน

 

รายละเอียดของหนังสือเวียนต่าง ๆ

 

ประกาศ

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 และ สศช. ได้มีนโยบายให้มีการปฏิบัติงานที่บ้าน เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว

ประเด็นต้องรู้

ภาพรวมการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
(ปี 2561 – 2565)

 

การดำเนินงานตาม มติ ครม.

บุคลากรดีเด่น กองยุทธศาสตร์ชาติและการปฎิรูปประเทศ

ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ ประจำเดือน พฤษภาคม ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

Jirarat - June
Panjaporn - June

เรื่องราวน่าสนใจ

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

ห่วงโซ่คุณค่าข 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ข้อมูลในรูปแบบ JSON file พร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ด้านต่าง ๆ (เพิ่มเติม)

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (รายไตรมาส)

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ (ฉบับที่ 2)

รายละเอียดของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายปี)

รายละเอียดความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายเดือน)

เอกสารประกอบการบรรยาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
เดือนมิถุนายน 2564

รายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

การจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน…. หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปี และรายปี

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

กรณีศึกษาโดยใช้ระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

รายละเอียดของการประชุมในแต่ละเดือน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

สื่อวิดีโอ/ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP

สื่อวิดีโอ

vlcsnap-2020-11-06-09h43m42s054
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

vlcsnap-2020-11-06-09h28m57s686
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเด็ก

vlcsnap-2020-11-06-09h35m39s763
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน

vlcsnap-2020-11-06-09h39m55s242
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยแรงงานที่เป็นลูกจ้าง

vlcsnap-2020-11-06-09h42m11s562
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยแรงงานที่เป็นผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

vlcsnap-2020-11-06-09h33m44s336
Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ

Close Menu