ดาวน์โหลดเอกสาร

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ดาวน์โหลดแผนแม่บทในรูปแบบไฟล์ .docx

แผนการปฏิรูปประเทศ

รวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

จดหมายข่าว

ปี 2562

ปี 2561

เอกสารอื่น ๆ

เรื่องราวที่น่าสนใจ

รายละเอียดของการประชุมในแต่ละเดือน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้

ต้องการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน… หรือแผนปฏิบัติราชการทั้งราย 5 ปีและรายปี

รายละเอียดของหนังสือเวียนต่าง ๆ

รายละเอียดของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายปี)

รายละเอียดของรายงานความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายเดือน)

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (รายไตรมาส)

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบต่าง ๆ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

คำศัพท์ที่เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ

รายละเอียดเกี่ยวกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 4 ภาค (ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 2-3 ก.ย. 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียดการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปี 2565 เพื่อบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

รายละเอียดการแสดงความคิดเห็นต่อ (ร่าง) แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu