ประชาสัมพันธ์

แนวทางการดำเนินการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องตึกสันติไมตรี หลังนอก ทำเนียบรัฐบาล

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 สศช. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 สศช. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2563 สศช. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2563 สศช. ได้จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทฯ และแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

ประกาศผลภาพถ่าย “กิจกรรมส่งเสริมยุทธศาสตร์ชาติ ด้วยพลังภาพถ่ายที่สร้างสรรค์” ทั้ง 23 ผลงาน

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2562 เลขาธิการ สศช. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติร่วมกับภาคีระหว่างประเทศ ณ โรงแรมสยาม แอ็ท สยามดีไซน์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 สศช. ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการ สศช. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดกลุ่มแผนงานโครงการสำคัญตาม 15 ประเด็นเร่งด่วน และการปรับแผนการปฏิรูปประเทศให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ”

เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 สศช. ได้จัดการประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 นายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานมหกรรมการสร้างการตระหนักรู้ต่อยุทธศาสตร์ชาติ “อนาคตไทย อนาคตเรา : Our Country Our Future” ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เลขาธิการ สศช. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมการจัดทำแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ครั้งที่ 2 ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จ.ชลบุรี

ที่ประชุม สนช. พิจารณารายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 และมาตรา 33 แห่ง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)

อัปเดตความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศตั้งแต่ระยะจัดทำจนถึงปัจจุบัน ตลอดจนสาระน่ารู้ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu