ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

     ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่ให้ความสำคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมท่าเพื่อส่วนรวม  การกระจายอ่านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง

ตัวชี้วัด

4-เสมอภาค1
ความแตกต่างของรายได้ และการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ระหว่างกลุ่มประชากร
4-เสมอภาค2
ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
4-เสมอภาค3
ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
4-เสมอภาค4
คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

สื่อที่เกี่ยวข้อง

Close Menu