แผนการปฏิรูปประเทศ ต้องดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ ประกอบด้วย ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคี สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้ การปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฎิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

แผนขับเคลื่อนกิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยสำคัญ (Big Rock)​

โครงการและรายละเอียดกิจกรรม Big Rock ภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563

การจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิรูปประเทศ

รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 2-3 ก.ย. 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 4 ภาค (ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพมหานคร)

รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 2-3 ก.ย. 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ

Close Menu