แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
จำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ

รายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 เล่ม

ดาวน์โหลดแผนแม่บทในรูปแบบไฟล์ .docx

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu