กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)

มติคณะรัฐมนตรี การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ

รวมมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

อื่น ๆ

Close Menu