การประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ครั้งที่ 1/2565

หมายเหตุ: (ร่าง) แผนแม่บทฯ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับเสนอเข้าคณะรัฐมนตรี สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ตามมติคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวันที่ 22 สค. 65