พิษณุโลก

จำนวนคนที่ตกเกณฑ์ความยากจนหลายมิติ (MPI)

จำนวนคนเป้าหมายในระบบ TPMAP (ตกในเกณฑ์ MPI อย่างน้อย 1 มิติ ใน 5 มิติ + มีบัตรสวัสดิการฯ)

กลุ่มคนเป้าหมายที่ตกมิติการพัฒนา ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ การศึกษาและ รายได้ (ตก 4 มิติ)

กลุ่มคนจนเป้าหมายที่ตกมิติการพัฒนา ด้านสุขภาพ ความเป็นอยู่ และ รายได้ (ตก 3 มิติ)

จำนวนคนเปราะบางในระบบ TPMAP

จำนวนคนที่ได้รับการสำรวจ

จากข้อมูลทะเบียนราษฎร์ ปี 2562

กราฟแสดงสัดส่วนคนที่ตกการสำรวจในระบบ TPMAP แยกรายอำเภอ