สกลนคร

มิติด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เมนูแก้จน) ในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

การศึกษาและทักษะที่จำเป็น

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เมนูแก้จน) ในด้านการศึกษาและทักษะที่จำเป็น

มิติด้านสุขภาพ

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เมนูแก้จน) ในด้านสุขภาพ

มิติด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เมนูแก้จน) ในด้านคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่

มิติด้านการเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ และการมีส่วนร่วมในสังคม

แนวทางการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย (เมนูแก้จน) ในด้านการเข้าถึงบริการ ความช่วยเหลือ
และการมีส่วนร่วมในสังคม