ข้อเสนอโครงการพัฒนาที่สำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

(ร่าง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)
แนวทางการจัดทำข้อเสนอโครงการพัฒนาที่สำคัญฯ ฉบับที่ 13
แนวทางการนำเข้าข้อเสนอโครงการพัฒนาที่สำคัญฯ
ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR)