ภาพรวม

รายโครงการ

รายแผนงาน

ประเด็นที่น่าสนใจ

เอกสาร

แผนงานที่1
0
จำนวนโครงการทั้งหมด
0 ล้านบาท

ยอดอนุมัติเงินกู้

แผนงานที่. 2
0
จำนวนโครงการทั้งหมด
0 ล้านบาท

ยอดอนุมัติเงินกู้

แผนงานที่ 3
0
จำนวนโครงการทั้งหมด
0 ล้านบาท

ยอดอนุมัติเงินกู้

แผนงานที่ 4
0
จำนวนโครงการทั้งหมด
0 ล้านบาท

ยอดอนุมัติเงินกู้

สัดส่วนการอนุมัติโครงการ

50%

แผนงานที่ 3.1

50%

แผนงานที่ 3.2

50%

แผนงานที่ 3.3

50%

แผนงานที่ 3.4

50%

(ข้อเสนอโครงการจากส่วนราชการ ที่อยู่ในกระบวนการพิจารณากลั่นกรอง)

(โครงการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้ว)

Close Menu