โครงการที่ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี

ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

รายชื่อโครงการที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ (8 กรกฎาคม 2563)