โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำแนกรายพื้นที่

สัดส่วนวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำแนกรายภาค

รายชื่อโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม