ข้อเสนอโครงการที่ผ่านการวิเคราะห์เบื้องต้นในรอบแรก

0
โครงการ
0
ล้านบาท

แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานสร้างความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

0
ล้านบาท
0
โครงการ

แผนงานกระตุ้นอุปโภค บริโภค และกระตุ้นการท่องเที่ยว

0
ล้านบาท
0
โครงการ

หมายเหตุ :  JSON file ข้างต้น เป็นข้อมูลของข้อเสนอโครงการบางส่วน ขณะนี้กำลังจัดเตรียมข้อมูลให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์