ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

ข้อเสนอโครงการที่ส่วนราชการมีการทบทวนรายละเอียดใหม่