โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำแนกรายแผนงาน

สัดส่วนวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำแนกตามแผนงาน

เปรียบเทียบจำนวนโครงการกับวงเงินรวม

แผนงานที่1
0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

แผนงานที่. 2
0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

แผนงานที่ 3
0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

แผนงานที่ 4
0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

รายชื่อโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม

Close Menu