โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ จำแนกรายแผนงาน

สัดส่วนวงเงินที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติ จำแนกตามแผนงาน

เปรียบเทียบจำนวนโครงการกับวงเงินรวม

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

0
จำนวนโครงการ
0 ล้านบาท

วงเงินที่อนุมัติ

รายชื่อโครงการที่ผ่านการอนุมัติ

ข้อเสนอโครงการเบื้องต้น (Project Brief) สำหรับโครงการภายใต้แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม