icon แม่บท-22-1

แบบฟอร์ม Worksheet 2
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม

เอกสาร

220101

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง

220102

การปฏิบัติตามและการบังคับใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม

220103

ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย

220201

การอำนวยความยุติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

pdf
Final Value Chain Thailand 22 กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
Icon-PowerPoint
การชี้แจงการจัดทำโครงการสำคัญประจำปี 2565_22 กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
กฎหมาย
แผนแม่บทประเด็น
กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม