แบบฟอร์มการทบทวนหน่วยงานฯ (Worksheet 1)
กระทรวงคมนาคม

050402

การขยายตัวของท่าเรือท่องเที่ยวในประเทศไทยเพิ่มขึ้น

050602

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวมีคุณภาพและมาตรฐานดีขึ้น

070101

ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศไทยต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลง

070102

ประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ระหว่างประเทศของประเทศไทยดีขึ้น

070103

การขนส่งสินค้าทางรางเพิ่มขึ้น

070104

การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองเพิ่มขึ้น