สรุปความเกี่ยวข้องของหน่วยงานต่อเป้าหมาย
แผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (ในระดับภาพรวมของกระทรวง)

Close Menu