แผนระดับ 3

เอกสาร

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลดเอกสาร

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3 ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี  (คู่มือ)

pdf
ไฟล์ pdf

Template แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

Template แผนปฏิบัติราชการรายปี

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

Template แผนปฏิบัติการด้าน…

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับ 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ของ สศช.

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับ 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 สำหรับหน่วยงาน

pdf
ไฟล์ pdf
word-doc-icon
ไฟล์ docx

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

pdf
ปี 2546
pdf
ปี 2562

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนระดับ 3

pdf
ไฟล์ pdf

รายชื่อแผนระดับที่ 3 ที่เสนอมายัง สศช. เพื่อพิจารณากลั่นกรอง

images-1-removebg-preview
รายชื่อแผนระดับ 3
Close Menu