การจัดทำโครงการสำคัญ
ประจำปีงบประมาณ 2565

โครงการสำคัญประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand)

ประเด็นต้องรู้เกี่ยวกับการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565

หนังสือเวียนแจ้งส่วนราชการ

เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (ช่วงวันที่ 10-14 ส.ค. 63)

เอกสารประกอบการทำ Workshop

เอกสารชี้แจง

สถานะการส่ง Worksheet 1 - 3 ของหน่วยงานเพื่อประกอบการจัดทำโครงการสำคัญ ประจำปี 2565

วิดีทัศน์ประกอบการจัดทำ Online Workshop 2565

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Close Menu