การดำเนินการตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock และ
การดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2562