การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ)

คู่มือจัดทำโครงการ

คู่มือการจัดทำโครงการฯ 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

เอกสารประกอบการบรรยาย
การจัดทำโครงการฯ

เอกสารประกอบการบรรยายการจัดทำโครงการฯ

PPT_PRJ260565

อยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการเพื่อการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ (โครงการสำคัญ)

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ