การจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการรบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569

ประกาศ (หนังสือเวียน)

หนังสือเวียน
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

Timeline การดำเนินการตามกระบวนการจัดทำโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปี พ.ศ. 2568

เอกสารคำอธิบายประกอบแนวทางการจัดทำโครงการ
เพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประจำปีงบประมาณ 2567

มติคณะรัฐมนตรี และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง