วิดีโอที่จะแนะนำทุกท่านถึงวิธีการ “เขียนโครงการที่ดี” ว่าต้องเป็นอย่างไร แนะนำวิดีโอในองก์อื่น ๆ รวมถึงแนะนำวิธีรับชมวิดีโอสำหรับผู้รับชมกลุ่มต่าง ๆ

วิดีโอที่จะอธิบายถึงเนื้อหาพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเขียนโครงการฯ ประกอบไปด้วย หลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ และกลไกการดำเนินการอื่น ๆ

วิดีโอที่จะแนะนำถึงการ “เริ่มต้น” เขียนโครงการ ทั้งในส่วนของกระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งโครงการ และหลักการเลือกความเกี่ยวข้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

วิดีโอที่จะอธิบายถึง “ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)” ในฐานะเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทฯ ไปสู่การปฏิบัติ

วิดีโอที่จะอธิบายข้อมูลพื้นฐานในการเริ่มเขียนโครงการ ทั้งในส่วนของความหมายของโครงการ หลักการในการเขียนโครงการ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการจัดทำโครงการ ให้สามารถ “เร่งมือ” เขียนโครงการได้อย่างทันท่วงที

วิดีโอที่จะอธิบายถึงหลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการ ทั้งในส่วนของสาเหตุในการประเมินโครงการ และรายละเอียดของหลักเกณฑ์ในการประเมิน เพื่อให้สามารถเขียนโครงการได้ตามหลักการที่ถูกต้อง