แผนระดับที่ 3 ที่ สศช. จัดทำ

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติการด้าน

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี

แผนปฏิบัติราชการรายปี

แผนปฏิบัติการด้าน

 คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3

 คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3

 เอกสารประกอบการบรรยาย การจัดทำแผนระดับที่ 3

 เอกสารประกอบการบรรยาย
การจัดทำแผนระดับที่ 3

 คู่มือการนำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ในระบบ eMENSCR

 คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3

 คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3

 คู่มือการนำเข้ารายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี ในระบบ eMENSCR

แนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3

เอกสาร

ดาวน์โหลด

แนวทางจัดทำแผนระดับที่ 3

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แบบฟอร์มการจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการ 5 ปี

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติราชการรายปี

แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติราชการรายปี

แบบฟอร์มรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติราชการรายปี

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน…

แบบฟอร์มการจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน…

แบบฟอร์มการรายงานผลสัมฤทธิ์ของ
แผนปฏิบัติการด้าน…

แบบฟอร์มการรายงานผลสัมฤทธิ์ของแผนปฏิบัติการด้าน…

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับ 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ของหน่วยงาน

รายการตรวจสอบการพิจารณาแผนระดับ 3 เพื่อประกอบการวิเคราะห์กลั่นกรองแผนระดับ 3 ของ สศช.

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

pdf
ปี 2546
pdf
ปี 2562

มติ ครม. เรื่อง คู่มือแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3
ในส่วนของแผนปฏิบัติการด้าน… ต่อคณะรัฐมนตรี (วันที่ 27 เม.ย. 64)

มติ ครม. เรื่อง แนวทางการ จัดทำแผนระดับที่ 3 ที่เป็นแผนปฏิบัติการด้าน…. เพื่อเข้าสู่พิจารณาของคณะรัฐมนตรี (วันที่ 15 ธ.ค. 63)

มติ ครม. เรื่อง การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ (วันที่ 3 ธ.ค. 62)

มติ ครม. เรื่อง แนวทางการ เสนอแผนเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี (วันที่ 4 ธ.ค. 60)

ระบบ/เว็บไซต์อื่นที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับ 3

ระบบ/เว็บไซต์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนระดับที่ 3

เอกสารอื่นๆ

เอกสารอื่นๆ

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับแผนระดับ 3