แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580)
ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม

ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580)
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
จำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ กับแผนระดับที่ 2 อื่นๆ และ SDGs

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับ นโยบายและแผนมั่นคงฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) กับ แผนปฏิรูปฯ

เป้าหมายแผนแม่บทย่อย กับ SDGs

รายงานประจำปียุทธศาสตร์ชาติ

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)

รายงานประจำปียุทธศาสตร์ชาติ

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 เล่ม (ฉบับเดิม) (ใช้ในช่วงปี 2561-2565)

ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง