แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2580) ฉบับปรับปรุง

*อยู่ระหว่างกระบวนการประกาศราชกิจจานุเบกษา

เอกสารประกอบ (ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(พ.ศ. 2566 - 2580) (ฉบับปรับปรุง)

*อยู่ระหว่างการดำเนินการ

รายละเอียดแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 23 เล่ม

ดาวน์โหลดแผนแม่บทในรูปแบบไฟล์ .docx

ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด ของ 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)

ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2566-2570) (ฉบับปรับปรุง)

ข้อมูลรหัส (ID) และรายละเอียด แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ กับเป้าหมายย่อย (targets) ของ SDGs

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ เป้าหมายระดับประเด็น และเป้าหมายระดับแผนย่อย
จำแนกตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2562

หน่วยงานเจ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทฯ

รายงานประจำปียุทธศาสตร์ชาติ

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (FVCT)

เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง