ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) (ฉบับแก้ไข) (พ.ศ.2567-2570)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย (Final Value Chain Thailand) ฉบับเดิม