ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Value Chain Thailand)
(ฉบับแก้ไขปี 2566)

ห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย
(Final Value Chain Thailand)
140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
ภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับแก้ไขปี 2566)