ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) &ปัจจัยและประเด็น
ที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
ปัจจัยและประเด็น
ที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ