ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1) &ปัจจัยและประเด็น
ที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ

Who_67
ความสอดคล้องของหน่วยงานกับเป้าหมายแผนแม่บทย่อย (Y1)
What_67
ปัจจัยและประเด็น ที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ