หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์ emenscr.nesdc.go.th โดยการ log in ด้วย username และ password สำหรับเข้าระบบอีเมนซ์ของหน่วยงาน

• หน่วยงานภาครัฐ
• วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
• หัวหน้าฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ

• หน่วยงานภาครัฐ
• วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
• หัวหน้าฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ
• ประชาชน

• ทุกส่วนราชการสามารถใช้ระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report) บน platform เดียวกัน
• สนับสนุนระบบ paperless มุ่งสู่ Digital Government
• มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ
• เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่าง
บูรณาการ สามารถช่วยลดภาระการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่าง ๆ ของหน่วยงานได้

หน่วยงานจะสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่ ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หากเป็นโครงการระหว่างปีจะต้องนำเข้าในช่วงเดือน ม.ค. / เม.ย. / ก.ค. เท่านั้น

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค.) รายงานภายในวันที่ 1 – 30 ม.ค.
ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 30 มี.ค.) รายงานภายในวันที่ 1 – 30 เม.ย.
ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.) รายงานภายในวันที่ 1 – 30 ก.ค.
ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.) รานงานภายในวันที่ 1 – 30 ต.ค.
(รายงานภายในระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส)

1. เข้าสู่ระบบด้วย URL : emenscr.nesdc.go.th
2. กรอก username และ password เพื่อ log in เข้าสู่ระบบ
3. เลือกปุ่ม “เพิ่มโครงการ” ในแถบเมนูซ้ายมือ
4. เลือกปุ่ม “โครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว” เพื่อนำเข้าข้อมูลโครงการ

1. หากท่านเป็นหน่วยงานภายใต้กำกับของกระทรวง ให้ท่านติดต่อประสานงานไปยัง Admin ที่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลของผู้ใช้ในระบบ eMENSCR ของกระทรวงต้นสังกัดนั้น ๆ เพื่อให้ดำเนินการ ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้

2. หากท่านเป็นหน่วยงานอิสระ หน่วยงานขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หน่วยงานในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐสภา ศาล และหน่วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดกระทรวงใด ให้ท่านติดต่อ Admin ที่เป็นผู้บริหารจัดการข้อมูลผู้ใช้ในระบบ eMENSCR ของหน่วยงานของท่านเอง เพื่อให้ดำเนินการให้

3. หรือติดต่อมาที่ สศช. เพื่อแจ้งรายละเอียดของหน่วยงานที่ต้องการขอปรับปรุงแก้ไข โดยแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งข้อมูลมาที่ emenscr@nesdc.go.th

ให้หน่วยงานติดต่อมาที่ สศช. เพื่อแจ้งรายละเอียดของหน่วยงานที่ต้องการขอ Username และ Password โดยกรอกแบบฟอร์มและแจ้งรายละเอียดให้ครบถ้วน และส่งอีเมลมาที่ emenscr@nesdc.go.th  และสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ http://nscr.nesdb.go.th/%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A-emenscr/