หน่วยงานสามารถเข้าใช้งานระบบผ่านทางเว็บไซต์ emenscr.nesdc.go.th โดยการ log in ด้วย username และ password สำหรับเข้าระบบอีเมนซ์ของหน่วยงาน

• หน่วยงานภาครัฐ
• วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
• หัวหน้าฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ

• หน่วยงานภาครัฐ
• วุฒิสภา และคณะกรรมาธิการ
• หัวหน้าฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ และองค์กรอัยการ
• ประชาชน

• ทุกส่วนราชการสามารถใช้ระบบในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล นโยบาย แผนงาน โครงการภาครัฐ (One Report) บน platform เดียวกัน
• สนับสนุนระบบ paperless มุ่งสู่ Digital Government
• มีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการดำเนินงาน/โครงการของหน่วยงานภาครัฐ
• เป็นระบบฐานข้อมูลกลางที่เชื่อมโยงข้อมูลจากส่วนราชการต่าง ๆ ได้อย่าง
บูรณาการ สามารถช่วยลดภาระการให้ข้อมูลเพื่อประกอบการชี้แจงต่าง ๆ ของหน่วยงานได้

หน่วยงานจะสามารถนำเข้าข้อมูลโครงการใหม่ ได้ในช่วงไตรมาสแรกของปีงบประมาณ หากเป็นโครงการระหว่างปีจะต้องนำเข้าในช่วงเดือน ม.ค. / เม.ย. / ก.ค. เท่านั้น

ไตรมาสที่ 1 (1 ต.ค. – 30 ธ.ค.) รายงานภายในวันที่ 1 – 30 ม.ค.
ไตรมาสที่ 2 (1 ม.ค. – 30 มี.ค.) รายงานภายในวันที่ 1 – 30 เม.ย.
ไตรมาสที่ 3 (1 เม.ย. – 30 มิ.ย.) รายงานภายในวันที่ 1 – 30 ก.ค.
ไตรมาสที่ 4 (1 ก.ค. – 30 ก.ย.) รานงานภายในวันที่ 1 – 30 ต.ค.
(รายงานภายในระยะเวลา 30 วัน หลังสิ้นสุดไตรมาส)

ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนตลอดทุกช่วงวัย และการแก้ไขปัญหาความยากจนและเหลื่อมล้ำแบบชี้เป้า ระบบ TPMAP จึงสามารถใช้ระบุปัญหาความยากจนและความต้องการการพัฒนาของแต่ละช่วงวัยได้ในระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน ท้องถิ่น/ท้องที่ จังหวัด ประเทศ หรือปัญหาความยากจนรายประเด็น ซึ่งทำให้การแก้ปัญหาตรงกับกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นและสามารถออกแบบนโยบายหรือโครงการในการแก้ปัญหาให้ตรงกับความต้องการหรือสภาพปัญหาได้ ดังนั้น ระบบ TPMAP จึงเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายแรกของประเทศที่สามารถระบุกลุ่มเป้าหมายของการพัฒนาได้ทั้งในระดับครัวเรือนและบุคคล

คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ในคราวการประชุม ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 ได้มีมติเห็นชอบการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการศึกษาแนวทางการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ของภาครัฐ โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) เป็นเจ้าภาพ โดยคณะทำงานฯ ได้มอบหมายให้ สศช. จัดทำตัวอย่างระบบข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งในด้านการเพิ่มรายได้ ลดภาระค่าครองชีพ และเพิ่มโอกาสด้านอาชีพ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการแผ่นดิน นำมาแก้ปัญหาสำคัญประการหนึ่งของการดำเนินการแก้ไขปัญหาความยากจนที่ผ่านมา คือ การที่ข้อมูลไม่สามารถระบุเป้าหมายคนจนได้อย่างชัดเจน ทำให้การสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนอาจไม่ตรงเป้าหมายที่แท้จริง และนำมาซึ่งข้อถกเถียงทางนโยบายในการสนับสนุนการแก้ปัญหาความยากจนแบบทั่วถึงหรือแบบชี้เป้า ซึ่งข้อจำกัดทางข้อมูลในการชี้เป้าทำให้โครงการในการลดปัญหาความยากจนของประเทศไทยจึงมุ่งไปในการให้ทุกคนเท่ากันหมดไม่ได้กำหนดระดับรายได้ หรือหากกำหนดรายได้ขั้นต่ำก็มักจะเป็นที่ถกเถียงเรื่องของข้อผิดพลาดการยกเว้น (exclusion error) หรือข้อผิดพลาดของการรวม (inclusion error)

TPMAP ประกอบด้วย ข้อมูล 3 ส่วน

  1. ข้อมูลจากการบูรณาการฐานข้อมูลจากส่วนราชการ
  2. ข้อมูลระดับพื้นที่
  3. ข้อมูลทางกายภาพ (ศักยภาพในพื้นที่)

ดัชนีความยากจนหลายมิติ หรือ Multidimensional Poverty Index (MPI)  จัดทำโดยโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และแก้ไขความยากจน แห่งมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด (Oxford Poverty and Human Development Initiative – OPHI) เป็นดัชนีที่ชี้วัดมิติอื่น ๆ นอกจากรายได้ อาทิ มิติการศึกษา สุขภาพ และคุณภาพชีวิต

TPMAP มีเป้าหมายของการทำงานในการแก้ปัญหาความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงและยืนยันข้อมูลจากข้อมูลความจำเป็น
พื้นฐาน

โดยระบบ TPMAP ได้นำหลักการของความยากจนหลายมิติ (MPI) มาใช้ในกระบวนการระบุปัญหาของความยากจนและการพัฒนาคนทุกช่วงวัย โดยได้มีการจำแนกประเด็นการพัฒนาครอบคลุม 5 มิติ คือ ด้านการศึกษา/การเรียนรู้ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการเข้าถึงบริการรัฐ และด้านรายได้ ซึ่งชุดข้อมูลที่สมาสกันเหล่านี้ ไม่ได้จำกัดเฉพาะข้อมูลจากภาครัฐเท่านั้น แต่ยังต้องครอบคลุมข้อมูลที่สามารถนำมาสู่การวิเคราะห์ให้ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาต่าง ๆ

คือ action plan ของหน่วยงานของรัฐทุกแผน ยกเว้น ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ 

เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนในประเด็นการพัฒนาประเทศ และเพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถถ่ายทอดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ ผ่านแผนระดับต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

(ตามมติ ครม. วันที่ 4 ธ.ค. 2560)
แผนต่าง ๆ นอกเหนือจากยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (แผนระดับที่ 2) จัดเป็นแผนระดับที่ 3 ทั้งหมด ประกอบด้วย
(1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี
(2) แผนปฏิบัติราชการรายปี
(3) แผนปฏิบัติการด้าน…
(4) แผนระดับที่ 3 ระดับพื้นที่

แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี เป็นกรอบการดำเนินงานในระยะ 5 ปี ให้บรรลุภารกิจหลักของหน่วยงานของรัฐ และขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและเป้าหมายของแผนระดับที่ 2 โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ตลอดจนโครงการ/การดำเนินการ งบประมาณและทรัพยากรอื่นที่คาดว่าจะใช้ในช่วงระยะเวลา 5 ปี

ขณะที่ แผนปฏิบัติราชการรายปี เป็นแผนที่จัดทำขึ้นในแต่ละปีงบประมาณ ที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี โดยระบุสาระสำคัญเกี่ยวกับนโยบายการปฏิบัติราชการของหน่วยงานของรัฐ เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงาน ประมาณการรายได้ รายจ่าย และทรัพยากรอื่นที่จะต้องใช้

แผนปฏิบัติการด้าน… เป็นแผนเชิง Issue Base จัดทำขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะด้าน ที่มีการบูรณาการการดำเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานมากกว่า 1 กระทรวงขึ้นไป ขณะที่ แผนปฏิบัติราชการ เป็นแผนหลักในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติโดยเป็นแผนการดำเนินงานของหน่วยงานเองในระยะ 5 ปี และ
รายปี

การดำเนินงานตามรัฐธรรมนูญฯ หมวด 16 การปฏิรูปประเทศ กำหนดให้ดำเนินการจัดทำแผนการปฎิรูปประเทศ

บทบัญญัติให้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญฯ กำหนดให้การปฏิรูปประเทศเพื่อวางรากฐานการพัฒนาไปสู่ประเทศที่มีความสามัคคี มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุล ประชาชนในสังคมมีโอกาสทัดเทียมกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี รวมทั้งมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้แผนระดับที่ 2 อื่น ประกอบด้วย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผนความมั่นคงแห่งชาติ ซึ่งเป็นแผนที่ถูกกำหนดให้ดำเนินภายใต้กฎหมายที่กำหนด

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใช้บังคับ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561

ตามมาตรา 6 แห่ง พ.ร.บ. แผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
เพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ แต่ละด้านตามมาตรา 8 รวมทั้งผลอันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศในด้าน
นั้น ๆ ทั้งนี้ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในแผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ มีจำนวนทั้งหมด 13 ด้าน ประกอบด้วย
(1) ด้านการเมือง
(2) ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(3) ด้านกฎหมาย
(4) ด้านกระบวนการยุติธรรม
(5) ด้านเศรษฐกิจ
(6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
(7) ด้านสาธารณสุข
(8) ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
(9) ด้านสังคม
(10) ด้านพลังงาน
(11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(12) ด้านการศึกษา
(13) ด้านวัฒนธรรม กีฬา แรงงาน และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์