FAQ – คำถามที่พบบ่อย

 • ใครสามารถใช้ประโยชน์จากระบบ emenscr ได้บ้าง
  • หน่วยงานของรัฐ
  • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • ใครได้รับ username การเข้าใช้งานระบบ emenscr จาก สศช. บ้าง
  • หน่วยงานของรัฐ
  • หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
 • คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ
  eMENSCR