คู่มือการใช้งานระบบ

ดาวน์โหลดเอกสาร

เอกสาร

ดาวน์โหลด

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rockในระบบ eMENSCR

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rockในระบบ eMENSCR

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน

คู่มือบัญชีผู้ใช้เฉพาะ (Admin Account)

คู่มือบัญชีผู้ใช้เฉพาะ (Admin Account)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้อนุมัติ)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้อนุมัติ)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้ตรวจสอบ ติดตามฯ)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้ตรวจสอบ ติดตามฯ)

วีดีโอการใช้งานระบบ eMENSCR

วีดีโอการใช้งานระบบ eMENSCR

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการ Reset Password

แบบฟอร์มการ Reset Password

แบบฟอร์มการขอ Username สำหรับผู้ใช้รายใหม่

แบบฟอร์มการขอ Username สำหรับผู้ใช้รายใหม่

ตารางแบบฟอร์มการขอ Username หรับผู้ใช้รายใหม่

ตารางแบบฟอร์มการขอ Username หรับผู้ใช้รายใหม่

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562

หลักการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

หลักการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf
ไฟล์ pdf