คู่มือการใช้งานระบบ

เอกสาร

ดาวน์โหลด

แนวทางการรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rockในระบบ eMENSCR

ข้อมูลโครงการที่ส่วนราชการบันทึกเข้าในระบบ eMENSCR

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน

คู่มือบัญชีผู้ใช้เฉพาะ (Admin Account)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้นำเข้าข้อมูลโครงการ)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้อนุมัติ)

คู่มือการใช้งานระบบ eMENSCR (สำหรับผู้ตรวจสอบ ติดตามฯ)

วีดีโอการใช้งานระบบ eMENSCR

แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มการ Reset Password

แบบฟอร์มการขอ Username สำหรับผู้ใช้รายใหม่

ตารางแบบฟอร์มการขอ Username หรับผู้ใช้รายใหม่

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบว่าด้วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลฯ พ.ศ. 2562

หลักการในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์โครงการการพัฒนาระบบรายงานการติดตามและประเมินผลของยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูปประเทศ (eMENSCR)

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ eMENSCR

การปรับปรุงรายละเอียดโครงการ/การดำเนินงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

pdf
ไฟล์ pdf