คู่มือการใช้ประโยชน์จากไฟล์ JSON

ข้อมูลแผนทุกระดับที่ใช้งานบนระบบ eMENSCR (รหัสและชื่อ)

ไฟล์ JSON รวมเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย (140 Y1)

ไฟล์ JSON แยกเป้าหมาย Y1 รายเล่มแผนแม่บทฯ

1) ความมั่นคง
2) การต่างประเทศ
3) การเกษตร
4) อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต
5) การท่องเที่ยว
6) พื้นที่และเมือง
น่าอยู่อัจฉริยะ
7) โครงสร้างพื้นฐาน
ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
8) ผู้ประกอบการและ
วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่
9) เขตเศรษฐกิจพิเศษ
10) การปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม
11) การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต
12) การพัฒนาการเรียนรู้
13) การเสริมสร้าง
ให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
14) ศักยภาพการกีฬา
15) พลังทางสังคม
16) เศรษฐกิจฐานราก
17) ความเสมอภาคและ
หลักประกันทางสังคม
18) การเติบโตอย่างยั่งยืน
19) การบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ
20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
21) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
22) กฎหมายและ
กระบวนการยุติธรรม
23) การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ไฟล์ JSON รวมทุกโครงการ