ประชาสัมพันธ์

หนังสือเวียน
และประกาศ NSCR

รายละเอียดของ
หนังสือเวียน และประกาศ NSCR ที่เกี่ยวข้อง


เอกสารประกอบการบรรยาย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
และการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

NESDC ME D

รวมวิดีโอบันทึกการบรรยาย
Knowledge Management (KM)

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 3
จำนวน 2 อัตรา

เรื่องเด่น

P (Plan)

ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ
(ฉบับที่ 2)

D (Do)

คู่มือการจัดทำแผนระดับที่ 3 และการเสนอแผนระดับที่ 3

และเอกสารประกอบการบรรยายที่เกี่ยวข้อง

ความสอดคล้องของหน่วยงานในภาพรวม / รายกระทรวง และห่วงโซ่คุณค่าฯ
(FVCT AS IS)

ปัจจัยที่จำเป็นต้องมีโครงการฯ รองรับ และประเด็นที่ควรขับเคลื่อนการดำเนินการ

ห่วงโซ่คุณค่า 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประกาศผลกิจกรรมการประกวดภาพถ่ายจุดประกายขับเคลื่อน 13 หมุดหมายในท้องถิ่นและตำบล

สื่อวิดีโอ/ไฟล์คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP

รายละเอียดเกี่ยวกับ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

C (Check)

รายละเอียดของรายงานสรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายปี)

สรุปจำนวนการนำเข้าแผนระดับที่ 3 โครงการและการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ 

จำแนกตามประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ต้องการเพิ่มผู้ใช้งานใหม่ หรือ Reset Password ในกรณีที่เข้าระบบไม่ได้

ข้อมูลในรูปแบบ JSON file พร้อมคำอธิบายชุดข้อมูล เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

รายละเอียดของรายงานความคืบหน้าในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ (รายไตรมาส)

รายละเอียดความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ (รายเดือน)

A (ACT)

รายละเอียดการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ และการประชุมคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ

รายละเอียดของการประชุมในแต่ละเดือน และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รวบรวมกฎหมาย ระเบียบต่างๆ มติ ครม. ที่เกี่ยวข้อง และอื่น ๆ

สื่อวิดีโอ

Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มประชาชนทั่วไป

Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเด็ก

Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มเยาวชน

Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยแรงงานที่เป็นลูกจ้าง

Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มวัยแรงงานที่เป็นผู้ประกอบการ/ภาคธุรกิจ

Play Video

วีดิทัศน์โครงการผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ในกลุ่มผู้สูงอายุ