ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ กับเป้าหมายย่อย (targets)
ของ SDGs (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 67)
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ กับเป้าหมายย่อย (targets)
ของ SDGs (ข้อมูล ณ วันที่ 17 ม.ค. 67)