ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ กับเป้าหมายย่อย (targets) ของ SDGs (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 65)
ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ กับเป้าหมายย่อย (targets) ของ SDGs (ข้อมูล ณ วันที่ 21 พ.ย. 65)