การใช้งานระบบ TPMAP

อัพเดทล่าสุด

รายงานการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

รายงานการบริหารจัดการและการพัฒนาการนำข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดินในประเด็นการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

สื่อวิดีโอ TPMAP ​

การนำข้อมูลของระบบ tpmap ไปใช้ประโยชน์

คู่มือการใช้งานระบบ TPMAP