การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 30 กันยายน 2564

การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564