การประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.)

การประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

การประชุมครั้งที่ 1/2565 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565

การประชุมครั้งที่ 2/2564 วันที่ 2 กันยายน 2564

การประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564