เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) ครั้งที่ 1/2566 ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2566

เอกสารที่เกี่ยวข้อง