ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิรูปประเทศตามเป้าหมายของรัฐธรรมนูญฯ

การขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศต่อไปเพื่อให้ได้ผลสัมฤทธิ์เกิดความยั่งยื่น

การปฏิรูปประเทศตามแผนการปฏิรูปประเทศได้สิ้นสุดลง จากการดำเนินงาน
ที่ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฯ
แต่เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามรัฐธรรมนูญฯ อย่างยั่งยืน
การปฏิรูปประเทศยังคงเป็นหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐที่จะต้องดำเนินการต่อเนื่องต่อไป
ผ่านแผนระดับที่ 2 อื่น ๆ แผนระดับที่ 3 โดยใช้กลไกต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา
รวมทั้งการดำเนินงานที่มีอยู่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศประจำปี

แผนการปฏิรูปประเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ ฉบับปี 2561

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

เครื่องมือในการขับเคลื่อนแผนปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ

รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2563

การจัดทำแผนขับเคลื่อนกิจกรรม Big Rock

แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน

กฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้องในการปฎิรูปประเทศ

รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ วันที่ 2-3 ก.ย. 63 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

รายละเอียดการประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงแผนการปฏิรูปประเทศ ทั้ง 4 ภาค (ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา กรุงเทพมหานคร)